همکاری با مدارس هوشمند


موسسه فرهنگی دبیردسا فعالیت خود را در جهت تولید نرم افزارهای آموزشی از سال 1382 آغاز نمود. ،از سال های اخیر با ایجاد و گسترش مدارس هوشمند، موسسه برنامه جامعی را در راستای تولید محتوی برای مدارس هوشمند تدوین نمود. که شامل انیمیشن های آموزشی /علمی معلم یار و تمرینات تعاملی قابل ارائه در کلاس درس می شود. مدارس پیشتازان کامپیوتر ایران به عنوان معتبرترین مدارس یپشتاز در عرصه هوشمندسازی از محتویات تولید شده توسط موسسه دبیردسا جهت برگزاری هرچه بهتر کلاس درس استفاده می کنند .

www.pcischools.com