درباره مجموعه نرم افزاری دبیر

موسسه فرهنگی دبیردسا فعالیت خود را از سال 1382با تولید نرم افزار های آموزشی آغاز نمود.
در آن موقع، بیشتر زمان های دانش آموزان با رایانه صرف بازی های رایانه ای و یا دیدن فیلم و کلیپ می شد ، و به رایانه تنها به چشم وسیله ای برای تفریح توجه می شد،که متاسفانه در این بین استفاده های نامطلوب هم باعث عقب افتادگی تحصیل و دیگر معضلات برای دانش آموزان آن فراهم می آورد.
خوب موضوعی که در آن زمان می توانست به عنوان راه حلی برای این مشکل قلمداد شود ساخت برنامه هایی بود که ضمن ایجاد جذابیت ،قابلیت آموزشی هم در آن وجود داشته باشد که این موضوع راهی را بر ما نمایان ساخت
که تا امروز ادامه دارد.......
ساخت 45عنوان نرم افزار درسی در حوزه دبیرستان ،12 عنوان در حوزه راهنمایی،20 عنوان نرم افزار به سفارش  آموزش و پرورش و همکاری با دفتر تکنولوژی آموزشی ساخت کلیپ های تعاملی مقطع راهنمایی سایت رشد،تولید  نرم افزار های آموزشی کانون فرهنگی قلم چی ،فیلم های آموزشی در کلیه مقاطع و......... از تجربیات ارزشمند موسسه فرهنگی دبیر دسا است که در نظر دارد ماحصل این تجربیات را بعد از این در توسعه و تولید محتوی برای مدارس هوشمند بکار گیرد.

مدیر موسسه فرهنگی دبیر دسا
محمد رضا ملک جانی