زبان 2 دوم دبیرستان
 
عنوان:انگلیسی 2 دوم دبیرستان
قیمت:13900 تومان
چکیده:

 این محصول شامل 2DVD  حاوی 6  ساعت تدریس می باشد. تدریس به صورت تصویری مطابق با سر فصل های کتاب و  بر اساس آخرین تغییرات و استانداردهای آموزش و پرورش تهیه گردیده و تمامی Grammer، Reading به همراه ترجمه و منتخبی از تمارین کتاب در آن آموزش داده شده است.


 
نام دبیر:

سرکار خانم رحیمه درستکار