فیزیک 2 و آزمایشگاه دوم دبیرستان
 
عنوان:فیزیک 2 و آزمایشگاه دوم دبیرستان
قیمت:13900 تومان
چکیده:

این محصول شامل  2DVDحاوی 15  ساعت تدریس می باشد. تدریس به صورت تصویری تهیه گردیده و تمامی فصول کتاب به  همراه  حل کلیه تمارین در آن آموزش داده شده است.

 
نام دبیر:جناب آقای محمد علی توکلی