عربي دوم دبيرستان ( انسانی )
 
عنوان: عربی دوم دبیرستان
قیمت: 12800
چکیده:

این محصول شامل 2DVD حاوی 5 ساعت تدریس می باشد. تدریس به صورت تصویری مطابق با سر فصل های کتاب و  بر اساس آخرین تغییرات و استانداردهای آموزش و پرورش به همراه حل چند مثال از هر فصل تهیه گردیده .

 
نام دبیر:سرکار خانم ندا یعقوبی