زیست و بهداشت اول دبیرستان
 
عنوان:علوم زیستی و بهداشت اول دبیرستان
قیمت:10900 تومان
چکیده:
این محصول شامل 2DVD  حاوی 3 ساعت تدریس می باشد. تدریس به صورت تصویری مطابق با سر فصل های کتاب و  بر اساس آخرین تغییرات و استانداردهای آموزش و پرورش تهیه گردیده و تمامی فصول کتاب به همراه حل نمونه سوال امتحانی پایان ترم به صورت تستی  در آن آموزش داده شده است.

 
نام دبیر:جناب آقای محمد علی همدانی