عربی اول دبیرستان
 
عنوان: عربی 1 اول دبیرستان
قیمت:13900 تومان
چکیده:

این محصول شامل 2DVDحاوی 11  ساعت تدریس می باشد. تدریس به صورت تصویری تهیه گردیده و تمامی متون به همراه ترجمه، معانی لغات، تمارین  و قواعد کتاب در آن آموزش داده شده است.

 
نام دبیر:جناب آقای حسین علی شهریاری