فیریک اول دبیرستان
 
عنوان: آموزش تصویری فیزیک اول دبیرستان
قیمت: 13900 تومان
چکیده:

این محصول شامل DVD 2 حاوی 8 ساعت تدریس می باشد. تدریس به صورت تصویری مطابق با سر فصل های کتاب و  بر اساس آخرین تغییرات و استانداردهای آموزش و پرورش تهیه گردیده و تمامی فصول کتاب به همراه حل چندین مثال از هر فصل  در آن آموزش داده شده است.

 
نام دبیر:جناب آقای مهدی زارعی