زبان اول دبيرستان
 
عنوان:انگلیسی 1 اول دبیرستان
قیمت:12900 تومان
چکیده:

این محصول شامل 2 DVD حاوی 5  ساعت تدریس می باشد. تدریس به صورت تصویری مطابق با سر فصل های کتاب و  بر اساس آخرین تغییرات و استانداردهای آموزش و پرورش به همراه حل چند مثال از هر فصل تهیه گردیده .

 
نام دبیر:سرکار خانم درستکار